Elektroniske skjemaer integrert med DIPS Arena

Nesten all form for henvisning eller rekvisisjon skjer via et skjema. Dette er for å sikre at man i størst mulig grad skal formidle korrekt informasjon fra sender til mottaker.

Et elektronisk skjema kan, i motsetning til et papirskjema, kontrollere at all nødvendig informasjon er fylt ut og samtidig sjekke at det er riktige verdier som er fylt ut i de enkelte feltene i skjemaet.

Hva oppnår du som bruker?

  • Enkel tilgang til skjema integrert med DIPS Arena
  • Relevante opplysninger om pasient og rekvirent forhåndsutfylles i skjema og utskriftsmal der hvor dette er relevant
  • Enkel utfylling og sikkerhet for at all nødvendig informasjon kommer med
  • Utskrift som sikrer at all utfylt informasjon er lesbar for andre

Hva oppnår sykehuset?

  • Alle skjemaer ligger lagret ett sted
  • Alle avdelinger benytter samme versjon
  • Alle skjemaer er til enhver tid oppdatert i henhold til lover og forskrifter
  • Alle kan få tilgang til relevante skjemaer
  • Ingen retur grunnet dårlig lesbarhet
  • Ingen retur fordi feil versjon er benyttet

Elektroniske skjemaer integrert med DIPS Arena

Her finner du en oversikt over hvilke skjema vi per i dag har utviklet for DIPS Arena. Om du ønsker nærmere informasjon er det bare å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjonen finner du nederst på siden.

Arbeidstilsynet

AT 0154 - Melding om arbeidsrelatert sykdom

Barn/søsken

Barn som pårørende - kartlegging Del 2 videre samtale
Barn/søsken som pårørende kontaktinfo, kartlegging ved oppstart
Barn som pårørende - Samtykkeerklæring

Folkehelseinstituttet (FHI)

MSIS - Nominativ melding om smittsom sykdom
MSIS - Melding om tuberkulose
MSIS - Behandlingsresultat tuberkulose

Helseerklæringer førerkort

NA 0201 - Søknad om førerkort/kompetansebevis
IS 2569 - Helseattest førerkort
IS 2571 - Helseattest førerett - Syn

Henvisninger

Henvisning synsrehabilitering
Henvisning til det psykiske helsevernet for barn og unge
Henvisning til innleggelse av langvarig venøs tilgang
Henvisning til nukleærmedisin
Henvisning til palliativ behandling
Henvisning til privat rehabiliteringsintitusjon i spesialisthelsetjenesten
Henvisning til rehabiliteringsopphold
Henvisning til strålebehandling

 HELFO

HELFO 05-04.21 - Henvisning til spesialist
HELFO 05-22.07 - Legeerklæring ved søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell
HELFO 05-22.09 - Legeerklæring fra relevant spesialist ved søknad om bidrag til salver, kremer, gel og oljer (ftrl. § 5-22)
HELFO 05-22.23 - Erklæring fra behandlende lege - ved søknad om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling

NAV-skjemaer

NAV - Bestilling av tekniske hjelpemidler sykehusene - hjepemiddelsentralen Oslo og Akershus
NAV 10-07.65 - Hjelpeskjema manuelle rullestoler
NAV 06-03.04 - Søknad om grunnstønad
NAV 06-04.04 - Krav om hjelpestønad
NAV 08-07.08 - Legeerklæring ved arbeidsuførhet
NAV 09-06.05 - Krav om økt antall stønadsdager
NAV 09-06.09 - Legeerklæring ekstra omsorgsdager for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn
NAV 09-11.05 - Søknad om pleiepenger for pleie av sykt barn
NAV 09-11.08 - Søknad om opplæringspenger
NAV 09-12.05 - Søknad om pleiepenger ved pleie i hjemmet av nærstående i livets sluttfase
NAV 09-16.01 - Legeerklæring: pleiepenger for sykt barn
NAV 09-16.01 - Legeerklæring: pleiepenger i livets sluttfase
NAV 10-06.06 - Seksualteknisk hjelpemiddel - Bestilling
NAV 10-07.03 - Søknad om hjelpemidler
NAV 10-07.05 - Bestilling av hjelpemidler på bestillingsordningen
NAV 10-07.08 - Søknad om høreapparat/tinnitusmaskerer - Bekreftelse på utlån og tildeling
NAV 10-07.10 - Søknad om ortopediske hjelpemidler
NAV 10-07.11 - Ortopediske hjelpemidler - søknad om fornyelse
NAV 10-07.12 - Ortopediske hjelpemidler – ferdigattest
NAV 10-07.14 - Søknad om briller til behandling og eller forebygging av amblyopi
NAV 10-07.20 - Hjelp til vurdering og utprøving (syn)
NAV 10-07.65 - T04 Tilleggskjema for manuell rullestol
NAV 12-06.05 - Søknad om uføretrygd
NAV 13-07.05 - Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium

 

Nyre/transplantasjon

Donorskjema for planlagt nyredonasjon ved Rikshospitalet
Resipientskjema for planlagt nyre-pankreas transplantasjon ved Rikshospitalet
Resipientskjema for planlagt nyretransplantasjon ved Rikshospitalet
Resipientskjema for planlagt solitær pankreastransplantasjon ved Rikshospitalet

Pasientskadeerstatning

NPE - Skademelding - fylles ut av helsepersonell
NPE - Kommentar til sakkyndiges vurdering

Rekvisisjoner

Cytologi
Cytologi non gyn
Diagnostisk gentest (insidenttest) for arvelig kreft
Genetiske analyser
Histologi
Hormonlaboratoriet OU
Medisinsk-genetiske analyser OU
MGM
Mikrobiologi
Molekylærpatologisk undersøkelse
Patologi FISH OU
Patologi flowcytometrisk fenotyping OU
Patologi histologi OU
Patologi molekylær hemapatologi OU
Patologi Molekylære analyser av solide svulster OU
Patologi obduksjon OU
Resistensbestemmelse hepatitt C (HCV)

Statens Legemiddelverk

SL - Legeerklæring for medbringing av legemidler med innhold av narkotika for reisende
SL - Melding om mistenkte bivirkninger ved bruk av legemiddel (inkl. naturlegemiddel)
SL - Søknad om godkjenningsfritak for legemiddel uten markedsføringstillatelse for mennesker

Vergemål

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)
Erklæring fra lege - vergemål

 

Ulike skjema

 

4 T-Skår for estimering av pretest
ASIA impairment scale
Barthel Index
Begjæring av obduksjon
Biologisk behandling
Biopsiundersøkelse
Blodprøvekontroller ved spesifikke antirevmatiske medikamenter
Brilleseddel
Bronkoskopi
Cataractjournal
CPC skjema - Innleggelse
CPC skjema - Utskrivelse Egensøknad kommunale helse- og omsorgstjenester
Fotorekvisisjon
Følgeskjema for avdøde og obduksjonsbegjæring
Harris hip score
Hematologisk mikroskopirapport
Hjertestansregistrering
Hørselsrehabilitering
IK 1158 - Søknad om behandlingsopphold
Induksjon av fødsel
IS 1025 - Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall
Journalskjema øre-nese-hals operasjon
Kontroll Prostatasenteret
Koordineringskjema for opphold HABU
Krise- /Mestringsplan
Langtids mekanisk ventilasjon (BilevelPAP)
Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon
MDT Prostata
MDT Rectum
Melding om behov for hørselstekniske hjelpemidler
Mini Mental Status evaluering (MMSE_nr, 3)
Molekylærpatologi - Utvidede molekylære analyser
Molekylærpatologisk undersøkelse
Narkose – informasjon til anestesilege
Obduksjonsbegjæring
Ordinasjonsskjema hudavdeling
Postoperativ telefonoppfølging av dagkirurgiske pasienter
Preoperativ telefonkonsultasjon
RALP
Synsrehabilitering
Søknad om assistert befruktning
Søknad spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Utlån behandlingshjelpemidler
Utlån behandlingshjelpemidler og utlevering av forbruksmateriell
Vedtak om somatisk helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse
Elektroniske skjemaer integrert med DIPS Arena

 

Ta kontakt om sykehusskjema

Erik Maier

Konsulent sykehusskjema

Haakon Jørgensen

Prosjektleder og konsulent sykehusskjema

Øystein Valldal

Konsulent sykehusskjema